FC PaKan kasvatit pärjäävät nyt hyvin eri seuroissa Pohjois-Suomessa ja aina maajoukkuetta myötenFC PA­KAN kas­va­tit Jere Vä­hä­kuo­pus, Iik­ka Me­ri­läi­nen, Se­ve­ri Määt­tä ja Niko Ki­vi­jär­vi sekä val­men­ta­ja Sami Vä­hä­kuo­pus voit­ti­vat ho­pe­aa P15 mes­ta­ruus­sar­jas­sa Ka­jaa­nin Ha­kan ri­veis­sä. Mi­ta­lit ja­et­tiin syys­kier­rok­sen pe­rus­teel­la. Ka­jaa­nin Haka ei hä­vin­nyt ai­nut­ta­kaan ot­te­lua, mut­ta pari ta­sa­pe­liä vei mah­dol­li­suu­den kul­taan, jon­ka voit­ti Ter­va­rit-ju­ni­o­rit yj.

KA­JAA­NI on uu­si suun­ta kuu­sa­mo­lai­sil­le jal­ka­pal­loi­li­joil­le. Jere toi­mi tien avaa­ja­na vuo­si sit­ten syk­syl­lä. Ho­pe­aa voit­ta­nei­den poi­kien li­säk­si myös Joni Ki­vi­jär­vi, Jas­per Pik­ku­hoo­ka­na ja Art­tu Tyni ovat siir­ty­neet Ka­jaa­nin Ha­kaan. Sami Vä­hä­kuo­puk­sen mu­kaan yh­teis­työ ka­jaa­ni­lais­ten kans­sa on su­ju­nut hy­vin ja po­jat ja hä­net on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leik­si seu­raan ja jouk­ku­ee­seen. Ka­jaa­nis­sa­kaan ei ole van­hem­pien ju­ni­o­ri-ikä­luok­kien pe­laa­jia ruuh­kak­si as­ti ja kuu­sa­mo­lais­ten tulo aut­taa Ka­jaa­nin Ha­kaa sa­maan ka­saan B-poi­kien jouk­ku­een en­si ke­säk­si.

KUU­SA­MO­LAI­SIA ju­ni­o­ri­jal­ka­pal­loi­li­joi­ta pe­laa täl­lä het­kel­lä OLS:ssa (Ee­lis Kar­ja­lai­nen), OTP:ssa (Her­man­ni Kan­gas, Paul Juu­ma­jär­vi, Vil­le Kos­ki) ja Kaj­Ha:ssa. Syy­nä seu­ra­siir­toon tai kak­soi­se­dus­tuk­seen on yleen­sä se to­si­a­sia, et­tä Kuu­sa­mos­sa ei ole enää oman ikä­ryh­män jouk­ku­et­ta. Omas­sa ikä­ryh­mäs­sä pe­laa­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta pe­laa­ja py­syy mu­ka­na mm. oman ikäis­ten alu­e­lei­ri­tyk­sis­sä.

Muu­al­la pe­laa­vien kuu­sa­mo­lais­ten on mah­do­ton­ta kul­kea kai­kis­sa har­joi­tuk­sis­sa ja niin­pä pää­o­sa tree­neis­tä ta­pah­tuu koti-Kuu­sa­mos­sa FC Pa­kan po­ru­koi­den mu­ka­na. Kah­den kau­pun­gin vä­lil­lä reis­saa­mi­nen ei ole ai­na help­poa. FC Pa­kan val­men­ta­ja Kari Jär­vi­nen to­te­aa, et­tä jak­sa­mi­sen rat­kai­see lop­pu­jen lo­puk­si ai­na mo­ti­vaa­tio. Myös pär­jää­mi­nen ruok­kii jak­sa­mis­ta.

Tä­män al­le­kir­joit­taa Ee­lis Kar­ja­lai­nen, jon­ka us­koa jal­ka­pal­lon pe­laa­mi­seen on ko­e­tel­tu tänä vuon­na louk­kaan­tu­mis­ten vuok­si. Ee­lis on tänä syk­sy­nä voit­ta­nut OLS:in mat­kas­sa P15 SM-ho­pe­aa ja paik­ka au­ke­si myös U16 maa­jouk­ku­e­pe­lei­hin. Kil­pai­lu on ko­vaa ei­kä ker­ran an­sait­tu paik­ka OLS:in avaus­ko­koon­pa­nos­sa tai maa­jouk­ke­rin­gis­sä ole au­to­maa­tio ja niin­pä paik­ka täy­tyy an­sai­ta ai­na uu­des­taan. Tämä mo­ti­voi sekä har­joit­te­lua et­tä kul­ke­mis­ta.

An­ne Me­ri­läi­nen

Kir­joit­ta­ja on FC Pa­Kan pu­heen­joh­ta­ja.


Recent Posts

See All